НП „Отново заедно“

НП „Отново заедно“

Благодарение на НП „Отоново заедно“ учениците прекараха една страхотна  лятна почвка. Посетиха различни дестинации, оставящи в тях вълнуващи и незабравими спомени.

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

 

Обща информация за проекта

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

 1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Целевите групи по проекта са:

 1. деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 2. деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 3. деца и ученици в риск от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;
 7. специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), от центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и от Държавния логопедичен център (ДЛЦ);
 8. родители на деца и ученици от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование.

Занимания по интереси

Утвърдени занимания по интереси  за учебната 2020/2021

 1. Клуб по шах

 

 1. „Детска компютърна академия“

 

 1. „Дигитална математика“

 

 1. Футболен клуб

 

 1. Клуб „Християнче“

 

 1. Фолклор на етносите

 

 1. IT Математика

 

 1. Дигитална литература

 

 1. Английският –лесен и интересен

 

 1. Пътешествия, приключения и езици
Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“

Днес наши гости във II ОУ ,,Иван Вазов“ гр.Вълчедръм бяха ученици и учители от I ОУ ,,Васил Левски“ гр.Вълчедръм и СУ ,,Христо Ботев“ с. Долни Цибър за междуучилищна дейност по проект ,,Подкрепа за успех“. На събитието присъства г-жа Райна Веселинова-старши експерт по организация на средното образование в РУО гр.Монтана.
Учениците от начален и прогимназиален етап показаха знания в различни езикови и математически игри.

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'европейски социале фонд HAWAO5L30RAME интелигентенрастеж проект BG05M2OP001-2.011-000 „подкрепа за успех" основната цел на проекта насочена към: намаляване и предотвратяванена преждевременнот напускане на училище иподобряване равния достъп до висококачествено основно средно образование до учене през целия живот проектът финансиран от оперативна програма "наука образование интелигентен растеж" 2014-2020 бенефициент: министерство на образованието науката обща стойност на проекта: 150 746 889.09 период на изпълнение на проекта: 28.02.2019 до 2022 г. www.eufunds.bg'

Може да бъде изображение с 10 души, дете, седнали хора и на закрито

Може да бъде изображение с 8 души, дете, седнали хора и изправени хора

 

Може да бъде изображение с 10 души, седнали хора и на закрито

 

Може да бъде изображение с 5 души, седнали хора и на закрито

Може да бъде изображение с 6 души, седнали хора, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 8 души, седнали хора и изправени хораМоже да бъде изображение с 9 души, седнали хора, маса и на закритоМоже да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито

 

 

 

ОБЯВА-междуучилищна-дейност

Тематична област Дейности Клас

 

1. БЕЛ обучителни трудности I

 

2. БЕЛ обучителни трудности II

 

3. БЕЛ обучителни трудности III

 

4. БЕЛ обучителни трудности IV

 

5. БЕЛ обучителни трудности VI

 

6. БЕЛ обучителни трудности VII

 

7. Математика обучителни трудности I

 

8. Математика обучителни трудности II

 

9. Математика обучителни трудности III

 

10. Математика обучителни трудности IV

 

11. Математика обучителни трудности V

 

12. Химия и ООС обучителни трудности VII

 

13. БЕЛ СОП обучителни трудности