Днес наши гости във II ОУ ,,Иван Вазов“ гр.Вълчедръм бяха ученици и учители от I ОУ ,,Васил Левски“ гр.Вълчедръм и СУ ,,Христо Ботев“ с. Долни Цибър за междуучилищна дейност по проект ,,Подкрепа за успех“. На събитието присъства г-жа Райна Веселинова-старши експерт по организация на средното образование в РУО гр.Монтана.
Учениците от начален и прогимназиален етап показаха знания в различни езикови и математически игри.
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'европейски социале фонд HAWAO5L30RAME интелигентенрастеж проект BG05M2OP001-2.011-000 „подкрепа за успех" основната цел на проекта насочена към: намаляване и предотвратяванена преждевременнот напускане на училище иподобряване равния достъп до висококачествено основно средно образование до учене през целия живот проектът финансиран от оперативна програма "наука образование интелигентен растеж" 2014-2020 бенефициент: министерство на образованието науката обща стойност на проекта: 150 746 889.09 период на изпълнение на проекта: 28.02.2019 до 2022 г. www.eufunds.bg'
Може да бъде изображение с 10 души, дете, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, дете, седнали хора и изправени хораМоже да бъде изображение с 12 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, седнали хора, маса и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито