Годишен план за дейността на Второ основно училище Иван Вазов 2023-2024

УППУТ и механизъм за противодействие на училищния тормоз 2023-2024

Училищен учебен план 2023/2024 година

Информация за организацията на учебния ден

Начален етап               Прогимназиален етап   

     

1. клас                               5. клас

2 а. клас                            6. клас

2 б. клас                            7. клас                     

3. клас

4. клас

 

 

Документи за учебната 2022/2023 година

Годишен план за дейността на II ОУ

Училищен учебен план  2022/2023

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Информация за организацията на учебния ден

 

Система от символи за качествени показатели за поставяне на оценки с качествен показател

Правила за организиране и провеждане на квалификационната дейност

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места_000168

Вътрешни правила за мерки и средства обработване на личнни данни

Вътрешни правила за организация и провеждане на дейности по интереси

Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси

Вътрешни правила за организиране на ученическото столово хранене

Годишен план за работа на училищната комисия на противообществените прояви на учениците 2022-2023

Етичен кодекс Информация на организацията на учебния ден

План за квалификационна дейност_000171

План за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

 

 

 

 

 

Годишен план за дейността на училището

Работа с електронен дневник

Система от символи за качествени показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от

Годишен план за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците

Механизъм за противодействие на училищния тормоз във Второ основно училище

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците във Второ основно училище

План за работа на комисията по осигуряване БУВОТ във Второ основно училище

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, обучение и труд във Второ основно училище

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Годишна училищна програма ЦОУД

Етичен кодекс на Второ основно училище

Информация за организацията на учебен ден

План за заседания на педагогическия съвет

План за квалификационна дейност на Второ основно училище

Правила за организиране и провеждане на квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на педагогическите специалисти

Правилник за дейността на Комисията по етика във Второ основно училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците и повишаване на качеството и ефективността на училищното образование

Училищна програма и план за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства

Учебни планове

Стратегия

Вътр. правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни

Вътр. правила за организация и провеждане на дейности по интереси

Вътр. правила за организация и управление на човешките ресурси

Вътр. правила за организиране на ученическото столово хранене

Инструктаж относно задължително консултиране и начина на взаимод. с мед. лице в случай на инцидент

План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност

План за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевревенното напускане и отпадането на учениците от училище

План за работа на главния учител

План за работа на училищния психолог

План зимни условия

План на комисия по дарения