Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището:

Приемане и преместване на ученици в държавните и общинските училища

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Валидиране на компетентности