Годишен план за работа на училищната комисия по БДП през учебната 2020/2021 г.

БДП Годишен план

План – програма за действие 2021 г. за БДП

План – Програма БДП